قوانین و مقررات

محصولات سایت به آدرسی که در سایت ثبت شده باشد ارسال می گردد پس لطفا آدرس کامل به همراه کد پستی و پلاک را کاملا قید نمایید

تاریخ ارسال محموله کاملا مشخص است پس لطفا در زمان ارسال در محل دریافت حضور داشته باشید.

پس از دریافت محموله خریداری شده 48 ساعت زمان دارید تا نارضایتی خود را از طریق همین سایت اعلام نمایید تا مبلغ برایتان عودت داده شود بدیهی است پس از 48 ساعت ترتیب اثری نخواهد شد.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X